સર્વ વિદ્યાલય કેમ્પસ કડીમાં આવેલી શાળાઓમાં વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧ પ્રવેશ માટેની ઓન-લાઈન ફોર્મની લીંક.

• સર્વ વિદ્યાલય હાઇસ્કુલ કડી ધોરણ ૧૧ સાયન્સ
https://forms.gle/mPLHL2rAy1pb4CyUA

• સર્વ વિદ્યાલય હાઇસ્કુલ કડી ધોરણ ૯
https://forms.gle/ZJqFw7LR4MafpjvXA

• શ્રી દશુભાઈ એ પટેલ ટેકનિકલ હાઈસ્કૂલ, કડી.
https://forms.gle/ZpDrpDuoJG13233w8

• પ્રભાવતી ભરતકુમાર પટેલ સેક. એન્ડ હા.સેક.સ્કુલ, કડી
https://forms.gle/nHuoaRL8xJFghPLb7

• ડૉ. રામભાઈ એમ. પટેલ સ્કૂલ, કડી
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxAzPKPBK16LWQQwj2w7kY4Ulzw5laRG1vjAZrN46LIh8ZsA/viewform?vc=0&c=0&w=1

• ભવકુંજ સ્કુલ (CBSE અંગ્રેજી માધ્યમ)
http://www.bhavkunjschool.ac.in/admissions

• શ્રીમતી કે.એ.પટેલ શીવહરી સેક. એન્ડ હા.સેક.સ્કુલ, કડી (અંગ્રેજી માધ્યમ)
https://bit.ly/shivhari-online-form-2020-21

• શ્રી કડી નાગરિક સહકારી બેંક પ્રા. શાળા (ક.પા. સ્કૂલ)
https://forms.gle/KTATvk5LNVBhg2B4A

• શાંતાબેન માણેકલાલ પટેલ પ્રા. શાળા, ભાઉપુરા, કડી
https://forms.gle/59aoBVozq7ssA2Pf7

• જી.આર.પટેલ કિન્ડર ગાર્ટન (અંગ્રેજી માધ્યમ)
http://grpatelschool.com/admissions

• માસ્ટર માઇન્ડ સ્કુલ (અંગ્રેજી માધ્યમ)
http://mastermindeducation.in/enrollment

• ઈન્દિરાબેન એન. પટેલ શિશુ વિદ્યાવિહાર, ભાઉપુરા,કડી
https://forms.gle/VAJXu8rZsCFtqQjP9

• મેઘના નિરંજન શિશુ વિદ્યાવિહાર,કડી
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWkT0DMmsFvYo1MpEBfkWIit1kd7HAPEGQWnNFa9Al7yeAhQ/viewform?usp=sf_link