સામાજીક અને રાષ્ટ્રીય કલ્યાણના કાર્યમાં શિક્ષણ સંસ્થાની પહેલ રોજ ૨૦૦૦ નિરીક્ષિતો ને ભોજન આપશે

સામાજીક અને રાષ્ટ્રીય કલ્યાણના કાર્યમાં શિક્ષણ સંસ્થાની પહેલ રોજ ૨૦૦૦ નિરીક્ષિતો ને ભોજન આપશે સર્વ વિદ્યાલય કેળવણી મંડળે, કડી અને ગાંધીનગર શહેરમાં ૨૦૦૦ બેડ આઇસોલેશન રૂમ તૈયાર કર્યા [embed]https://youtu.be/lRS-1RrseCc[/embed]

Start

March 20, 2020 - 6:30 am

End

March 20, 2020 - 12:00 am

સામાજીક અને રાષ્ટ્રીય કલ્યાણના કાર્યમાં શિક્ષણ સંસ્થાની પહેલ રોજ ૨૦૦૦ નિરીક્ષિતો ને ભોજન આપશે

સર્વ વિદ્યાલય કેળવણી મંડળે, કડી અને ગાંધીનગર શહેરમાં ૨૦૦૦ બેડ આઇસોલેશન રૂમ તૈયાર કર્યા

Sarva Vidyalaya Kelavani Mandal Sarva Vidyalaya Kelavani MandalFood@KSV

MORE DETAIL

Website

http://ksv.ac.in

Email

[email protected]